1. Preambule

1.1  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, případně rámcové kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností SINOP SMP s.r.o., IČO 023 08 703, se sídlem K Hrušovu 1400/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, spisová značka C 217891 vedená u Městského soudu v Praze, jako prodávajícím, případně zhotovitelem (dále jen „SINOP“), a kupujícím, případně objednatelem (dále jen „Kupující“). Předmětem uzavíraných Smluv jsou dodávky produktů vyráběných a/nebo dodávaných SINOP (dále jen „Zboží“).

 

2. Uzavření Smlouvy

2.1  Prodej a dodávky Zboží a další služby SINOP se uskutečňují výhradně podle těchto Podmínek, které Kupující akceptuje přijetím nabídky. Podmínky aplikují se na všechny Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Podmínky jsou trvale přístupné na webových stránkách SINOP.

2.2  Změny a doplnění Smluv a/nebo těchto Podmínek a jakékoli vedlejší ujednání, musejí být písemné. Modifikace Smluv či Podmínek v jiné formě je výslovně vyloučena. Pro účely těchto Podmínek se  písemnou formou rozumí také e-mail, fax či datová zpráva.

2.3 Nabídky SINOP nejsou závazné. Smlouva mezi stranami nevzniká, dokud není ze strany SINOP písemně potvrzena a závazný je pouze obsah potvrzení objednávky a těchto Podmínek. Ústní dohody či závazky, mají-li být účinné, musejí být písemně potvrzeny ze strany SINOP. Vůči SINOP je vyloučeno uplatňování jakékoliv předsmluvní odpovědnosti z titulu neuzavření Smlouvy. Jakékoliv jednání ze  strany SINOP nemůže být považováno za nabídku k uzavření Smlouvy, pokud není taková nabídka potvrzena písemně.

3. Ceny

3.1 Veškeré ceny SINOP jsou Ex Works (ze závodu), bez příslušné daně z přidané hodnoty. Závodem se rozumí sklad SINOP v Homolích u Českých Budějovic.

3.2  Veškeré ceny SINOP jsou včetně nákladů na běžné balení. V případě vratných obalů bude k ceně Zboží připočtena hodnota vratného obalu.

 

4. Dodání Zboží, Přeprava

4.1. Pro účely těchto podmínek se dodáním Zboží rozumí umožnění dispozice se Zbožím Kupujícímu v závodě SINOP (doložka Ex Works). 

4.2. Pro účely balení Zboží platí, že Zboží je zabaleno v obvyklém balení pro dopravu přiměřeným dopravním prostředkem, pokud nevyplývá ze Smlouvy či výslovného požadavku Kupujícího jinak.

4.3. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího předáním Zboží prvnímu přepravci nebo samotnému Kupujícímu. Zpozdí-li se dodávka nebo přeprava z důvodů, za něž nese odpovědnost Kupující, přejde nebezpeční škody na Zboží na Kupujícího ke dni oznámení o umožnění dispozice se Zbožím.


5. Úhrada

5.1  Jednotlivé faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení faktury. Platby od Kupujícího se pokládají za provedené až poté, co jsou připsány na účet SINOP.

5.2  V případě prodlení Kupujícího s placením faktury je SINOP oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení se nedotýká případného nároku na náhradu škody.

5.3  Povinnost Kupujícího uhradit Zboží není dotčena dodáním Zboží s vadami.

 

6. Lhůty

6.1  Termíny dodávek a dodací lhůty jsou závazné pouze tehdy, pokud byly ze strany SINOP písemně potvrzeny a Kupující SINOP předal či poskytl veškeré podklady nutné k včasnému provedení dodávky a provedl všechny zálohové platby podle Smlouvy či potvrzené objednávky. Dohodnuté lhůty začínají běžet v den potvrzení objednávky. V případě rozšířených objednávek zadaných později počínají lhůty pro dodání Zboží běžet od počátku.

6.2  Nepředvídatelné a nevyhnutelné události a události, na něž SINOP nemá vliv a za něž nenese odpovědnost, například události vyšší moci, válka, přírodní katastrofy, správní nařízení nebo pracovněprávní konflikty, zbavují SINOP povinnosti provést dodávku Zboží včas, a to po celou dobu trvání těchto událostí. Dohodnuté lhůty se prodlouží přiměřeně k délce rušení plnění; Kupující bude vhodným způsobem informován o jeho vzniku či skončení. Nelze-li konec rušení předvídat nebo trvá-li rušení déle než tři měsíce, mají obě strany právo od Smlouvy odstoupit.

6.3  SINOP není v prodlení s dodáním Zboží, pokud je prodlení způsobeno nekompletností či chybovostí podkladů předaných ze strany Kupujícího.

6.4  V případě opožděné dodávky ze strany SINOP má Kupující právo odstoupit od Smlouvy jen tehdy, je-li SINOP za zpoždění odpovědná a marně uplynula přiměřená náhradní lhůta určená Kupujícímu pro dodávku. Náhradní lhůta nesmí být kratší než polovina původně určené lhůty pro dodání Zboží.

 

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1 Kupující má povinnost si Zboží prohlédnout, co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží. Kupující má povinnost vytknout veškeré vady, které Zboží má v okamžiku prohlídky. V případě neoznámení vady bezodkladně po její identifikaci, nejpozději však do dvou týdnů od dodání Zboží, právo Kupujícího na vytknutí vady zaniká.

7.2  Skryté vady je nutné písemně ohlásit SINOP bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 24 měsíců od dodání Zboží. Bez oznámení podle tohoto odstavce případné nároky vyplývající z odpovědnosti za vady zanikají.

7.3  V případě oznámení vady má SINOP právo dotčený předmět dodávky zkontrolovat a vyzkoušet. Kupující k tomuto poskytne SINOP nutný čas a příležitost. V případě, že ze strany Kupujícího nebude poskytnuta součinnost ke kontrole a vyzkoušení podle předchozí věty, odpovědnost za vytknutou vadu ze strany SINOP zaniká. SINOP může Kupujícího rovněž požádat, aby dotčený předmět dodávky odeslal SINOP ke kontrole a vyzkoušení, a to na vlastní náklady.

7.4  Vada na Zboží bude odstraněna podle volby SINOP opravou či výměnou jednotlivého dílu či celého zařízení, a to na náklady SINOP.

7.5  SINOP neodpovídá za vady vyplývající z vlastností materiálů poskytnutých Kupujícím nebo z provedení stanovených Kupujícím.

7.6  Záruční lhůta pro uplatnění nároků ve vztahu k dodanému Zboží je 24 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Zboží. Jestliže SINOP odstraňuje vadu pro účely dalšího plnění podle odstavce 7.4, přerušuje se běh záruční lhůty na dobu trvání těchto opravných prací. Lhůta pokračuje v běhu, jakmile je Kupujícímu umožněna dispozice s opraveným Zbožím. Vymění-li SINOP vadný kus za nový, začíná nová záruční lhůta pro uplatnění záručních nároků v trvání 12 měsíců.

7.7  Záruka platí pro veškeré vady, které objeví na Zboží s výjimkou vad uvedených způsobených materiály poskytnutými ze strany Kupujícího nebo z provedení stanovených nebo určených Kupujícím, vad způsobených vadným provozem stroje (např. únik a ztráta chladicí kapaliny, poškození zboží nebo okolního prostředí atd.). K platnosti záruky je nezbytné dodržování všech obecně platných zásad norem, které se na instalaci a provozu Zboží vztahují. Za takové zásady a normy se považují také standardy běžně zachovávané v odvětví.

7.8  SINOP neposkytuje žádnou záruku za vady způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním, nevhodnými provozními prostředky, vadnou montáží, chybným zacházením, chybnou instalací ze strany Kupujícího nebo jím pověřených třetích osob nebo přirozeným opotřebením.

7.9  Nové díly zaslané během záruční doby za díly vadné budou Kupujícímu fakturovány. V případě uznané reklamace SINOP tyto díly zpětně uhradí.

7.10  V případě, že během záruční doby SINOP zajistí opravné práce, zákazník hradí cestovní výlohy a případně další výlohy s tím spojené. SINOP hradí výlohy za práci. Díly dodané během záruky, hradí vč. dopravy SINOP.


8. Odpovědnost za škodu způsobená Zbožím

8.1  SINOP nenese odpovědnost za škodu způsobenou Zbožím Kupujícímu. SINOP nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Zbožím na výrobcích, které Kupující v rámci své činnosti vyrábí.

8.2  V případě, že třetí strana by zahájila spor proti Kupujícímu pro škody způsobené na jejím majetku Zbožím SINOP, má Kupující povinnost o tomto SINOP uvědomit a odškodnit třetí stranu způsobem, který nepůjde k tíži SINOP.

8.3  Žádná ze stran nemá nárok na úhradu škody způsobené výpadkem produkce, ušlého zisku či škody vzniklé ztrátou obchodních příležitostí.

 

9. Vrácení Zboží pouze po předchozím souhlasu

9.1  Zboží nelze vracet bez předchozího souhlasu ze strany SINOP. K vrácené zásilce musí být přiložena písemná zpráva, která vysvětluje příčinu návratu s odkazem na podepsanou předchozí dohodu.


10. Výhrada vlastnictví

10.1  Dodané Zboží zůstává vlastnictvím SINOP až do úplného uhrazení všech pohledávek SINOP vztahující se k předmětnému Zboží. Pro úplnost je ujednáno, že úplným uhrazením je myšleno také uhrazení případného úroku z prodlení a smluvních pokut.


11. Obchodní tajemství

11.1 Informace obsažené ve Smlouvě dále některé informace o službách a Zboží SINOP, které SINOP předal dle Smlouvy Kupujícímu, a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, jsou považovány za obchodní tajemství. Kupující se zavazuje dodržovat dále uvedené povinnosti, ledaže dohoda se SINOP nebo právní předpisy či rozhodnutí příslušných orgánů stanoví jinak. Tyto povinnosti zahrnují:
11.1.1  Zákaz poskytovat bez souhlasu SINOP třetí osobě obsah souborů a/nebo informace, které mu byly svěřeny nebo ke kterým má přístup v rámci plnění povinností dle této smlouvy,
11.1.2  Zákaz pořizování kopií či duplikátů souborů nebo informací náležejících SINOP, k nimž (nebo jejich částem) má Kupující poskytovatel přístup, vyjma informací, jejichž využití je třeba ke splnění účelu smlouvy nebo pro bezprostřední uchování informací,
11.1.3  Povinnost učinit vše potřebné, aby ustanovení odstavce 11.1 byla dodržována všemi zaměstnanci Kupujícího a všemi fyzickými a/nebo právnickými osobami, které se účastní na realizaci předmětu této smlouvy.

11.2  Obě smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství, s nímž se ony a/nebo jejich zaměstnanci seznámí během nebo po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance smluvních stran. Smluvní strany se zavazují je seznámit s touto povinností a zajistit, její dodržování.

11.3  Povinnosti mlčenlivosti může být smluvní strana zproštěna pouze na základě výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

 

12. Oddělitelnost ustanovení

12.1  Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Podmínek a Smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové zdánlivé ustanovení vyjasnit nebo nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Podmínek novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy, odpovídá úmyslu smluvních stran v době uzavření této Smlouvy. Zbývající ustanovení Podmínek zůstanou beze změny.

 

13. Volba práva

13.1  Smlouva se řídí Českým právem.