MENU
cs en de

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SINOP CB a.s.
1. Preambule
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti
plynoucí z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, případně rámcové kupní smlouvy (dále jen
Smlouva“) uzavřené mezi společností SINOP CB a.s., IČO 26028867, se sídlem Praha 3 -
Žižkov, Jeseniova 2851/32, PSČ 130 00, spisová značka B 7097 vedená u Městského soudu v
Praze, jako prodávajícím, případně zhotovitelem (dále jen „
SINOP“), a kupujícím, případně
objednatelem (dále jen „
Kupující“). Předmětem uzavíraných Smluv jsou dodávky strojního
vybavení, průmyslového chlazení a jiných technologií a produktů vyráběných a/nebo
dodávaných SINOP (dále jen „
Zboží“).

1.2. V rozsahu, v jakém nejsou vzájemná práva upravena těmito Podmínkami či Smlouvou, se
uplatní ORGALIME S 2012 – Všeobecné podmínky pro dodávku mechanických, elektrických a

elektronických produktů. Změní Smlouvy má vždy přednost před konkrétním ustanovením
Podmínek či ORGALIME S 2012.
2. Uzavření Smlouvy

2.1. Prodej a dodávky Zboží a další služby SINOP se uskutečňují výhradně podle těchto
Podmínek, které Kupující akceptuje přijetím nabídky. Podmínky aplikují se na všechny

Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami. Podmínky jsou trvale přístupné na webových
stránkách SINOP.
2.2. Změny a doplnění Smluv a/nebo těchto Podmínek a jakékoli vedlejší ujednání, musejí být
písemné. Modifikace Smluv či Podmínek v jiné formě je výslovně vyloučena. Pro účely
těchto Podmínek se písemnou formou rozumí také e-mail, fax či datová zpráva.
2.3. Nabídky SINOP nejsou závazné. Smlouva mezi stranami nevzniká, dokud není ze strany
SINOP písemně potvrzena a závazný je pouze obsah potvrzení objednávky a těchto
Podmínek. Ústní dohody či závazky, mají-li být účinné, musejí být písemně potvrzeny ze
strany SINOP. Vůči SINOP je vyloučeno uplatňování jakékoliv předsmluvní odpovědnosti
z titulu neuzavření Smlouvy. Jakékoliv jednání ze strany SINOP nemůže být považováno za
nabídku k uzavření Smlouvy, pokud není taková nabídka potvrzena písemně.
3. Ceny

3.1. Veškeré ceny SINOP jsou Ex Works (ze závodu). Závodem se rozumí sklady SINOP v Českých
Budějovicích, Praze nebo Pezinok (SK), a bez příslušné daně z přidané hodnoty a dovozních

cel. Volba závodu je na straně SINOP a je závislá na aktuálních provozních podmínkách
SINOP.

3.2. Veškeré ceny SINOP jsou včetně nákladů na běžné balení. V případě vratných obalů bude
k ceně Zboží připočtena hodnota vratného obalu.


2
3.3. Jestliže se strany nedohodly na individuální ceně, určuje cenu ceník SINOP platný k datu
uzavření Smlouvy.
4. Dodání Zboží, Přeprava
4.1. Pro účely těchto podmínek se dodáním Zboží rozumí umožnění dispozice se Zbožím
Kupujícímu v závodě SINOP (doložka Ex Works).
4.2. Pro účely balení Zboží platí, že Zboží je zabaleno v obvyklém balení pro dopravu přiměřeným
dopravním prostředkem, pokud nevyplývá ze Smlouvy či výslovného požadavku Kupujícího
jinak.
4.3. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího předáním Zboží prvnímu přepravci nebo
samotnému Kupujícímu. Zpozdí-li se dodávka nebo přeprava z důvodů, za něž nese
odpovědnost Kupující, přejde nebezpeční škody na Zboží na Kupujícího ke dni oznámení o
umožnění dispozice se Zbožím.
5. Úhrada
5.1. Jednotlivé faktury jsou splatné do 14 dnů od data vystavení faktury. Platby od Kupujícího se
pokládají za provedené až poté, co jsou připsány na účet SINOP.
5.2. V případě prodlení Kupujícího s placením faktury je SINOP oprávněn požadovat zaplacení
úroku z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Toto
ustanovení se nedotýká případného nároku na náhradu škody.
5.3. Povinnost Kupujícího uhradit Zboží není dotčena dodáním Zboží s vadami.
6. Lhůty
6.1. Termíny dodávek a dodací lhůty jsou závazné pouze tehdy, pokud byly ze strany SINOP
písemně potvrzeny a Kupující SINOP předal či poskytl veškeré podklady nutné k včasnému
provedení dodávky a provedl všechny zálohové platby podle Smlouvy či potvrzené
objednávky. Dohodnuté lhůty začínají běžet v den potvrzení objednávky. V případě
rozšířených objednávek zadaných později počínají lhůty pro dodání Zboží běžet od počátku.
6.2. Nepředvídatelné a nevyhnutelné události a události, na něž SINOP nemá vliv a za něž
nenese odpovědnost, například události vyšší moci, válka, přírodní katastrofy, správní
nařízení nebo pracovněprávní konflikty, zbavují SINOP povinnosti provést dodávku Zboží
včas, a to po celou dobu trvání těchto událostí. Dohodnuté lhůty se prodlouží přiměřeně
k délce rušení plnění; Kupující bude vhodným způsobem informován o jeho vzniku či
skončení. Nelze-li konec rušení předvídat nebo trvá-li rušení déle než tři měsíce, mají obě
strany právo od Smlouvy odstoupit.
6.3. SINOP není v prodlení s dodáním Zboží, pokud je prodlení způsobeno nekompletností či
chybovostí podkladů předaných ze strany Kupujícího.

3
6.4. V případě opožděné dodávky ze strany SINOP má Kupující právo odstoupit od Smlouvy jen
tehdy, je-li SINOP za zpoždění odpovědná a marně uplynula přiměřená náhradní lhůta
určená Kupujícímu pro dodávku. Náhradní lhůta nesmí být kratší než polovina původně
určené lhůty pro dodání Zboží.
7. Odpovědnost za vady a záruka
7.1. Kupující má povinnost si Zboží prohlédnout, co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na
Zboží. Kupující má povinnost vytknout veškeré vady, které Zboží má v okamžiku prohlídky.
V případě neoznámení vady bezodkladně po její identifikaci, nejpozději však do dvou týdnů
od dodání Zboží, právo Kupujícího na vytknutí vady zaniká.
7.2. Skryté vady je nutné písemně ohlásit SINOP bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,
nejpozději však do 24 měsíců od dodání Zboží. Bez oznámení podle tohoto odstavce
případné nároky vyplývající z odpovědnosti za vady zanikají.
7.3. V případě oznámení vady má SINOP právo dotčený předmět dodávky zkontrolovat a
vyzkoušet. Kupující k tomuto poskytne SINOP nutný čas a příležitost. V případě, že ze strany
Kupujícího nebude poskytnuta součinnost ke kontrole a vyzkoušení podle předchozí věty,
odpovědnost za vytknutou vadu ze strany SINOP zaniká. SINOP může Kupujícího rovněž
požádat, aby dotčený předmět dodávky odeslal SINOP ke kontrole a vyzkoušení, a to na
vlastní náklady.
7.4. Vada na Zboží bude odstraněna podle volby SINOP opravou či výměnou jednotlivého dílu či
celého zařízení, a to na náklady SINOP.
7.5. SINOP neodpovídá za vady vyplývající z vlastností materiálů poskytnutých Kupujícím nebo z
provedení stanovených Kupujícím.
7.6. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ve vztahu k dodanému Zboží je 24 měsíců od přechodu
nebezpečí škody na Zboží. Jestliže SINOP odstraňuje vadu pro účely dalšího plnění podle
odstavce 7.4, přerušuje se běh záruční lhůty na dobu trvání těchto opravných prací. Lhůta
pokračuje v běhu, jakmile je Kupujícímu umožněna dispozice s opraveným Zbožím. Vymění-li
SINOP vadný kus za nový, začíná nová záruční lhůta pro uplatnění záručních nároků v trvání
12 měsíců.
7.7. Záruka platí pro veškeré vady, které objeví na Zboží s výjimkou vad uvedených způsobených
materiály poskytnutými ze strany Kupujícího nebo z provedení stanovených nebo určených
Kupujícím, vad způsobených vadným provozem stroje (např. únik a ztráta chladicí kapaliny,
poškození zboží nebo okolního prostředí atd.). K platnosti záruky je nezbytné dodržování
všech obecně platných zásad a norem, které se na instalaci a provozu Zboží vztahují. Za
takové zásady a normy se považují také standardy běžně zachovávané v odvětví.

4
7.8. SINOP neposkytuje žádnou záruku za vady způsobené nevhodným nebo nesprávným
používáním, nevhodnými provozními prostředky (zejména nesprávný olej), vadnou montáží,
chybným zacházením, chybnou instalací ze strany Kupujícího nebo jím pověřených třetích
osob, přirozeným opotřebením nebo chybnými elektromechanickými či elektrickými
podmínkami.

7.9. Nové díly zaslané během záruční doby za díly vadné budou Kupujícímu fakturovány.
V případě uznané reklamace SINOP tyto díly zpětně uhradí.

7.10. V případě nezprovoznitelnosti zařízení (DOA - Defective On Arrival) SINOP uhradí dodávku
náhradních dílů potřebných pro opravu vč. dopravy, dále pak práci a to maximální 350,-
Kč/hod bez DPH.
7.11. V případě, že během záruční doby SINOP zajistí opravné práce, zákazník hradí cestovní
výlohy a případně další výlohy s tím spojené. SINOP hradí výlohy za práci. Díly dodané
během záruky, hradí vč. dopravy SINOP. Záruka nezahrnuje olej, chladivo a další provozní
kapaliny.
8. Odpovědnost za škodu způsobená Zbožím
8.1. SINOP nenese odpovědnost za škodu způsobenou Zbožím Kupujícímu. SINOP nenese žádnou
odpovědnost za škodu způsobenou Zbožím na výrobcích, které Kupující v rámci své činnosti
vyrábí.
8.2. V případě, že třetí strana by zahájila spor proti Kupujícímu pro škody způsobené na jejím
majetku Zbožím SINOP, má Kupující povinnost o tomto SINOP uvědomit a odškodnit třetí
stranu způsobem, který nepůjde k tíži SINOP.
8.3. Žádná ze stran nemá nárok na úhradu škody způsobené výpadkem produkce, ušlého zisku či
škody vzniklé ztrátou obchodních příležitostí.

9. Vrácení Zboží pouze po předchozím souhlasu
9.1. Zboží nelze vracet bez předchozího souhlasu ze strany SINOP. K vrácené zásilce musí být
přiložena písemná zpráva, která vysvětluje příčinu návratu s odkazem na podepsanou
předchozí dohodu.
10. Výhrada vlastnictví
10.1. Dodané Zboží zůstává vlastnictvím SINOP až do úplného uhrazení všech pohledávek SINOP
vztahující se k předmětnému Zboží. Pro úplnost je ujednáno, že úplným uhrazením je
myšleno také uhrazení případného úroku z prodlení a smluvních pokut.

5
11. Obchodní tajemství
11.1. Informace obsažené ve Smlouvě dále některé informace o službách a Zboží SINOP, které
SINOP předal dle Smlouvy Kupujícímu, a které nejsou v příslušných obchodních kruzích
běžně dostupné, jsou považovány za obchodní tajemství. Kupující se zavazuje dodržovat
dále uvedené povinnosti, ledaže dohoda se SINOP nebo právní předpisy či rozhodnutí
příslušných orgánů stanoví jinak. Tyto povinnosti zahrnují:
11.1.1. Zákaz poskytovat bez souhlasu SINOP třetí osobě obsah souborů a/nebo informace, které
mu byly svěřeny nebo ke kterým má přístup v rámci plnění povinností dle této smlouvy,
11.1.2. Zákaz pořizování kopií či duplikátů souborů nebo informací náležejících SINOP, k nimž
(nebo jejich částem) má Kupující poskytovatel přístup, vyjma informací, jejichž využití je
třeba ke splnění účelu smlouvy nebo pro bezprostřední uchování informací,
11.1.3. Povinnost učinit vše potřebné, aby ustanovení odstavce 11.1 byla dodržována všemi
zaměstnanci Kupujícího a všemi fyzickými a/nebo právnickými osobami, které se účastní na
realizaci předmětu této smlouvy.
11.2. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství, s nímž se ony a/nebo jejich
zaměstnanci seznámí během nebo po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na
zaměstnance smluvních stran. Smluvní strany se zavazují je seznámit s touto povinností a
zajistit, její dodržování.
11.3. Povinnosti mlčenlivosti může být smluvní strana zproštěna pouze na základě výslovného
písemného souhlasu druhé smluvní strany.
12. Oddělitelnost ustanovení
12.1. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek později ukáže nebo bude určeno jako
neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost,
zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo
nevynutitelnost Podmínek a Smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany
zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové zdánlivé ustanovení vyjasnit nebo
nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Podmínek
novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy, odpovídá úmyslu
smluvních stran v době uzavření této Smlouvy. Zbývající ustanovení Podmínek zůstanou
beze změny.
13. Volba práva
13.1. Smlouva se řídí Českým právem.